Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Sekcji Wydawniczo-Poligraficznej

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 

Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW) stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

 

1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Rada Wydawnicza KPSW, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla studentów i nauczycieli akademickich.

2. Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji  fałszywych danych.

3. Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna przeciwdziała zjawiskom pominięcie w wykazie autorstwa osób,które tworzyły publikację i przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła.

4. Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia  autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.

5. Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy.

6. Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w naukę.

7. Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji.

8. Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

 

1. Autor sporządza wniosek do Rady Wydawniczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z prośbą o wydanie danej publikacji w danym roku.

2. Autor jest zobowiązany przekazać do Wydawnictwa dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).

3. Autor zapewnia, że przekazane Sekcji Wydawniczo-Poligraficznej KPSW prawa autorskie do utworu w dniu jego przyjęcia przez Sekcję Wydawniczo-Poligraficzną nie będą ograniczone jakimkolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z publikacji i rozporządzanie nim przez Sekcję Wydawniczo-Poligraficzną nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

4. Teksty przygotowane przez autora (autorów) są wydawane na podstawie wniosków do Rady Wydawniczej KPSW.

5. W przypadku prac zbiorowych autor składający wniosek o wydanie publikacji jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

instagram
instagram
instagram