Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Krytej Pływalni im. doktora Andrzeja Błachny w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Uwagi ogólne

            Nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia koronawirusem poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani przez wodę wykorzystywaną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji.

Główny problem związany z ochroną przed transmisją zakażeń SARS-CoV-2 w powyższych warunkach nie wiąże się z jakością wody, ale z samym przebywaniem w pomieszczeniach pływalni, w których tak jak w pozostałej przestrzeni publicznej, istnieje ryzyko szerzenia się zakażenia drogą kropelkową.

            Zasada zachowania dystansu społecznego – utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m. w całej pływalni – jest podstawowym warunkiem w zapobieganiu się szerzenia zakażeń.

Postanowienia szczegółowe

 1. Do budynku pływalni może wejść tylko osoby nie posiadające objawów jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 2. Wszyscy użytkownicy pływalni zobowiązani są do noszenia masek ochronnych zasłaniających nos i usta, z wyłączeniem stref pryszniców, hali basenowej (niecka i plaża) i saunarium. Maska ochronna powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć maskę w pomieszczeniu przebieralni.
 3. Przy wchodzeniu i wychodzeniu do budynku oraz do szatni należy zdezynfekować ręce.
 4. Należy utrzymywać odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 1,5 m. Nakaz ten dotyczy wszystkich pomieszczeń, także niecki basenowej, saunarium, plaży basenu i stref prysznicy.
 5. W miejscach, w których są przewężenia (np. korytarze, drzwi) należy przepuścić osoby wychodzące w taki sposób aby zachować dystans, o którym mowa w pkt 4.
 6. Główne drzwi wejściowe pozostaną otwarte w czasie funkcjonowania obiektu – co pozwoli na unikniecie ich dotykania.
 7. Bezpośrednio przed szatnią odzieży wierzchniej i przed kasą może znajdować się jedna osoba.
 8. Transpondery służące do otwierania szafek będą dezynfekowane po każdym użytkowniku.
 9. Szafki będą udostępniane w sposób zapewniający zachowanie dystansu osób z nich korzystających.
 10. Po każdym użytkowniku przeprowadzana jest dezynfekcja szafki, szafka która nie została zdezynfekowana nie będą udostępniana.
 11. Czas przebywania w budynku pływalni należy ograniczyć do czasu kąpieli i przebrania się.
 12. Z każdej strefy pryszniców znajdujących się przy przebieralniach jednocześnie mogą korzystać maksymalnie 4 osoby z zachowaniem dystansu między sobą – w sposób oznaczony na piktogramach.
 13. Należy:
 14. regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);,
 15. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
 16. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 17. Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie.
 18. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania zobowiązani są do ograniczenia liczebności osób w grupach, umożliwiając zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.
 19. Użytkownicy, którzy nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu, instrukcji i znaków informacyjnych oraz poleceń personelu, nie będą mogli korzystać z pływalni.
 20. W przypadku poważnego narażenia użytkowników lub pracowników pływalni na możliwość zarażenia się koronowirusem w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu powiadomione zostaną o tym odpowiednie służby, w tym Powiatowa Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 21. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie Regulamin Krytej Pływalni KPSW w Jeleniej Górze (załącznik do zarządzenia nr 8/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Gorze).

Pełna treść Zarządzenia Rektora nr 43/2020 w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego KPSW >>>

instagram
instagram
instagram