Interreg V-A

>>> Aktualności projektu <<<

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze wspólnie z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną z Trutnova w Republice Czeskiej wspólnie realizują projekt Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych dofinansowany w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Studenci kierunków medycznych partnerskich uczelni w ramach projektu wezmą udział w działaniach, które mają na celu wzrost ich kompetencji jako przyszłych absolwentów, poprawę ich zatrudnialności na euroregionalnym rynku pracy oraz udoskonalenie ich umiejętności opieki nad pacjentami w rejonie przygranicznym. Działania te obejmują: 

-  2-tygodniowe staże  zagraniczne w Polsce i Republice Czeskiej w instytucjach służby zdrowia i opieki społecznej;

- porównanie systemów opieki zdrowotnej podczas pięciu dwudniowych warsztatów wyjazdowych;

- wymianę informacji w zakresie innowacyjnych metod oraz dobrej praktyki podczas dwóch wspólnych konferencji;

- kształcenie językowe prowadzone m.in. w ramach wyjazdowych kursów językowych.

Projekt jest przewidziany na 2 lata, a jego wartość po stronie polskiej wynosi 127 307  Euro. Dofinansowanie obejmuje również m.in. zakup urządzeń i wyposażenia służącego przygotowaniu studentów do realizacji staży i warsztatów. Jest to m.in. wyposażenie pomieszczenia dostosowanego do prowadzenia nauki w zakresie opieki pediatrycznej, zaawansowane egzemplarze symulatorów i fantomów do nauki opieki ginekologicznej itp. Po stronie czeskiej inwestycje dotyczą zwłaszcza sprzętu i przystosowania sal do nauki pielęgniarstwa anestezjologicznego.

W ramach pierwszego konkursu wniosków programu Interreg Polska-Czechy 2014-2020 tylko 2 projekty z 36 otrzymały dofinansowanie, w tym ten, w którego realizację jest zaangażowana nasza uczelnia.

 

 
 

TYTUŁ PROJEKTU

 
Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů


Numer rejestracyjny projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/000051

 

 

Miło nam poinformować, że 1 września 2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Partnerzy projektu
 

                                                        

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze               Wyższa i Średnia Szkoła Medyczna z Trutnova w Republice Czeskiej
 
 
 
 
 

GŁÓWNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA

 
  
Trutnov 09.11.2016
 
Pierwszym działaniem projektowym będzie konferencja otwierająca, która odbędzie się w Trutnovie 09.11.2016 roku. PROGRAM KONFERENCJI
 
Cel konferencji

Celem konferencji jest porównanie wybranych aspektów służby zdrowia w obu krajach, aby określić identyczne lub podobne metody i modele oraz wyróżnić cechy krajowe. Celem tego działania jest również udostępnienie innowacyjnych metod i przykładów dobrych praktyk. Porównanie będzie się koncentrować zwłaszcza na obszarach związanych z realizacją praktyk zawodowych personelu średniego szczebla medycznego.

 

Tematy wykładów:

1) System kształcenia pielęgniarek, specjalizacja – PL / Systém vzdělávání zdravotnických sester, specializace

prelegent strony polskiej: mgr Teresa Neumann (nauczyciel akademicki KPSW w Jeleniej Górze)

2) System opieki zdrowotnej - podstawy prawne, krajowe systemy ubezpieczeń – PL / Systém zdravotnické péče

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Dorota Gniewosz (Kierownik Delegatury Jeleniogórskiej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, doktorantka Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze)

3) Wymagania dotyczące ciągłego kształcenia pracowników placówek służby zdrowia– Cz / Požadavky na průběžné vzdělávání zaměstnanců zdravotnického zařízení

prelegent strony czeskiej

4) Wymagania i warunki zatrudnienia w Polsce i Czechach – Cz, Pl / Požadavky a podmínky pro získávání zaměstnání v ČR a PL

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska (Przewodnicząca Jeleniogórskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych)

prelegent strony czeskiej

5) Prawa pacjenta,obowiązki pielęgniarki – Cz / Práva pacientů, odpovědnost sester

prelegent strony czeskiej

 

W konferencji udział wezmą studenci i uczniowie kierunków medycznych szkół ponadgimnazjalnych (Średnia szkoła medyczna Trutnov, CZ) i szkół wyższych (Wyższa medyczna szkoła zawodowa Trutnov, CZ; Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW, PL) oraz kadra nauczycielska z obu organizacji partnerskich.

Aktualności dotyczące konferencji otwierającej:

 

 

KURS JĘZYKOWY (2 pięciodniowe, 2 trzydniowe)
(KLIKNIJ I ZOBACZ RELACJĘ Z KURSU JĘZYKOWEGO I)

 
KURS PIERWSZY
Miejsce: Hotel Javor, Dolní Malá Úpa 128, 542 27 Malá Úpa, Czechy http://hotel-javor.com/
Termin: 14-18.11.2016 roku (5 dni)
Mapka dojazdu: KLIKNIJ
Wyżywienie: KLIKNIJ
Informacje: KLIKNIJ
 
Aktualności dotyczące kursu językowego:
 
    
Wyjazd do Czech na kurs językowy I
 
 
 

WARSZTATY (5 dwudniowych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pięć par polskich studentów wybiera z listy po jednym zagadnieniu do opracowania na warsztatach. Do polskiej pary studentów dołącza dwóch czeskich studentów.
 
Lista 5 tematów od polskich prelegentów:
 
Proszę o wybranie pięciu tematów z poniższej listy
i zgłoszenie ich wraz z nazwiskami  na adres
monika.sobolak@kpswjg.pl
do 24 listopada 2016 roku.
Na jeden temat przypada dwóch studentów.
Dotyczy TYLKO studentów biorących udział w projekcie.
 
 
Pozostałych dziesięciu polskich studentów również łączy się w pary i wybiera po jednym na parę z 5 zagadnień zaproponowanych przez stronę czeską do opracowania na warsztatach.
 
Lista 5 tematów od czeskich studentów:
 
Proszę o wybranie pięciu tematów z poniższej listy
i zgłoszenie ich wraz z nazwiskami  na adres
monika.sobolak@kpswjg.pl
do 8 grudnia 2016 roku.
Na jeden temat przypada dwóch studentów.
Dotyczy TYLKO studentów biorących udział w projekcie.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Celem warsztatów jest porównanie wybranych aspektów czeskiego i polskiego systemu opieki zdrowotnej.
 
Efektem pracy będzie podręcznik metodyczny składający się z 10 przygotowanych przez studentów publikacji.
 
Najciekawsze prace zostaną wygłoszone w formie prezentacji na konferencji zamykającej projekt.
 
 
WARSZTAT PIERWSZY
Miejsce: Czechy
Termin: 21-22 styczeń 2017 (sobota, niedziela)
 
Aktualności dotyczące warsztatów:
 
 
 
 

STAŻE (4 trzynastodniowe)

 
STAŻ PIERWSZY
Miejsce: Polska, Jelenia Góra
Termin: marzec 2017 (13 dni)
 
Aktualności dotyczące staży:
 

STAŻ DRUGI
Miejsce: Polska, Jelenia Góra
Termin: czerwiec 2017 (13 dni)

Aktualności dotyczące staży:
http://www.kpswjg.pl/pl/news/staz-studentow-kpsw-w-w-placowkach-medycznych-w-republice-czeskiej
 
 
 

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA

Miejsce: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Polska
Termin: maj 2018
 
Aktualności dotyczące konferencji zamykającej:
BRAK

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

        
Hotel Omnia, Jńskie Łaźnie, Czechy 22-23.09.2016
Warsztat dla organizatorów i koordynatorów oby stron projektu.