Wyniki rekrutacji w  szkoleniu pod nazwą Status asystenta dydaktycznego  dla osoby z niepełnosprawnością w Uczelni, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier”

Wyniki rekrutacji w szkoleniu pod nazwą Status asystenta dydaktycznego dla osoby z niepełnosprawnością w Uczelni, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier”

Projekt pod nazwą„KPSW –Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoJelenia Góra dn. 5.05.2022 r.

 

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wnioskówoudział w szkoleniu pod nazwą Status asystenta dydaktycznego dla osoby z niepełnosprawnością w Uczelni, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby:

Wyniki w serwisie pracowniczym.

instagram
instagram
instagram