Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze do wzięcie udziału w wizycie studyjnej

Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze do wzięcie udziału w wizycie studyjnej

Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze do wzięcie udziału w wizycie studyjnej

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w czołowej Uczelni w Polsce w ramach projektu „KPSW – Uczelnia bez barier”  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja skierowana jest do przedstawicieli kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej KANS.

Celem wizyty studyjnej jest wymiana doświadczeń we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami.

Zakłada się, że wizyta studyjna  będzie trwała dwa dni. Koszty dwóch noclegów wraz ze śniadaniami oraz koszty transportu (środkami transportu publicznego) pokrywa KANS. Każdemu z uczestników zostanie wypłacona dzienna dieta na pozostałe koszty wyżywienia.

Każdy uczestnik może skorzystać z udziału w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach projektuj jednorazowo.
 

Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 20.05.2022 godz. 14.00

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników

w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier” (regulamin w załączeniu).

Należy wypełnić:

- wniosek o udział w wizycie studyjnej

- formularz z danymi osobowymi

- oświadczenie uczestnika projektu

oraz zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji

Proszę pamiętać o wypełnieniu załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 7/2021 tj. wniosku o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika (regulamin wraz z wnioskiem w załączeniu).

- załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 7/2021

Dokumenty winny być wydrukowane w kolorze.

instagram
instagram
instagram