Rekrutacja  Instytucji (Zakładów Pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja Instytucji (Zakładów Pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

W ramach Projektu studenci KPSW w Jeleniej Górze będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od grudnia 2016 do czerwca 2018r.

W projekcie mogą wziąć udział Instytucje spełniające wymagania określone w „Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów KPSW (załącznik 1)

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli:

Lp.

Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk

 

Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach

 

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

13

2

Filologia

28

3

Pedagogika – studia stacjonarne

26

4

Pedagogika – studia niestacjonarne

10

5

Dietetyka

36

6

Fizjoterapia

17

7

Wychowanie fizyczne

25

8

Edukacja techniczno-informatyczna

18

Ogółem

173

 

Wniosek o udział w projekcie (załącznik 2) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Dziale Nauczania KPSW (ul. Lwówecka 18, Budynek 12, pokój nr 1-  Pani  Anna Zatońska) lub przesłać na adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, z dopiskiem- Projekt praktyk zawodowych.

Wniosek należy dostarczyć w terminie do 5.12.2016r.do godz.13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać u
Pani Anny Sucheckiej tel.

75 64 53 325,                                                  
email: anna.suchecka@kpswjg.pl

Załączniki:

Załącznik 1-Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów KPSW

Załącznik 2- Formularz wniosku instytucji o udział w projekcieinstagram
instagram
instagram