REKRUTACJA Edukacja Techniczno- Informatyczna

REKRUTACJA Edukacja Techniczno- Informatyczna

Uwaga!

Uruchomiliśmy dla Państwa wygody Punkt Informacyjny ETI obsługiwany  w godzinach od 8.00 do 15.00 przez wykładowców, którzy będą szczegółowo odpowiadać kandydatom na pytania dotyczące studiowania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Punkt został wyposażony w telefon komórkowy o numerze  730 060 580.

W dniu 3 grudnia 2018 roku rozpoczeliśmy rekrutację zimową, na stacjonarne (dzienne) studia inżynierskie na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna. Nabór potrwa do dnia 18 lutego 2019 roku. Studia te zorientowane są na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw i instytucji, w których wykorzystuje się systemy informatyczno-techniczne wspomagające procesy zarządzania i produkcji. Są to studia, które trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera. Aktualnie obowiązująca oferta edukacyjna na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna to kształcenie w dwóch specjalnościach:

  • Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych
  • Systemy i metody wizualizacji informacji

Są to studia o profilu praktycznym (ponad 50% godzin zajęć praktycznych), które pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania obowiązków inżyniera, przygotowanego do pracy samodzielnej lub też do pracy w zespołach projektowych, gdzie współpracując ze specjalistami innych branż potrafi rozwiązywać problemy związane z utrzymaniem lub też wdrażaniem produkcji.
Dlatego dużą rolę w procesie kształcenia na tym kierunku, przykłada się do zajęć praktycznych, którymi są głównie praktyki zawodowe, realizowane w wymiarze trzech miesięcy w ciągu całego okresu studiów. Program kształcenia, jak i również plany zajęć umożliwiają również studentom realizację kształcenia przemiennego, gdzie zajęcia dydaktyczne realizowane w uczelni, student może połączyć z pracą w firmach partnerskich, współpracujących z kierunkiem Edukacja Techniczno-Informatyczna, lub też z pracą w firmach, z którymi student samodzielnie podpisał umowę czasową, niepełnoetatową lub na pełen etat.
Każdy student kończy studia napisaniem pracy inżynierskiej, a po ukończeniu studiów ma uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na innych uczelniach.

Zasady rekrutacji >>>

Więcej informacji o możliwościach i warunkach studiów na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna >>>

Rejestracja online >>>