Praca: Opiekunki/opiekunowie do żłobka

Praca: Opiekunki/opiekunowie do żłobka

 

 

Niepubliczny Uczelniany Żłobek „Żaczek”

w Jeleniej Górze

poszukuje opiekunów/opiekunek do żłobka.

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Żłobek „Żaczek”

58-560 Jelenia Góra

ul. Zamoyskiego 7

Podmiot prowadzący: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Data uruchomienia żłobka: 01.02.2022 r.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

1.posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

pielęgniarki,

położnej,

opiekunki dziecięcej,

nauczyciela wychowania przedszkolnego,

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

pedagoga społeczno-wychowawczego,

pedagoga wczesnej edukacji,

terapeuty pedagogicznego.
lub

2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

wczesne wspomaganie rozwoju,

wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,

edukacja prorozwojowa,

pedagogika małego dziecka,

psychologia dziecięca,

psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,

psychologia wychowawcza.
lub

3. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

średnie lub średnie branżowe oraz:

co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Wymagania dodatkowe:

- cierpliwość, zaangażowanie i przyjazny stosunek do dzieci;

- sumienność i staranność;

-  kreatywność;

- motywacja do pracy;

- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w żłobku lub przedszkolu;

- posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych.


Opis pracy:

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami
edukacji dostosowanych do wieku dzieci, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz
dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku.
 

 

Oferujemy:

 

-  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 1 lutego 2022;

-  możliwość realizacji własnych pomysłów;

-praca zmianowa: w godzinach 6.20 - 17.00;

- możliwość korzystania z ZFŚS

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

e-mail: kadry@kpswjg.pl

 

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

1.      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

instagram
instagram
instagram