Praca dla wykładowcy w Zakładzie DziKS

Praca dla wykładowcy w Zakładzie DziKS

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy
w wymiarze 0,51 etatu
w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA : nauki społeczne, nauki o obronności, nauki o zarządzaniu
SŁOWA KLUCZOWE : zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami, zarządzanie kryzysowe
Warunki konkursu:
1. posiadanie stopnia naukowego doktora
2. zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
3. minimum 8-letni staż pracy w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym,
4. doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych i konwersatoryjnych w zakresie ww. dyscyplin,
5. praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym (doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania kryzysowego, zarządzania projektami, negocjacji i mediacji, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej)
Wymagane dokumenty:
1. kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
2. CV
3. spis publikacji
4. inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie
Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl
Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do 20 września 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 września 2018 r.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.