Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy DiKS - prawo WNHIS

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy DiKS - prawo WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : nauki prawne, prawo

SŁOWA KLUCZOWE :prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze

Warunki konkursu:

  1. posiadanie stopnia naukowego doktora 
  2. zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
  3.  minimum 8-letni staż pracy w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym,
  4. doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych i konwersatoryjnych w zakresie ww. dyscyplin,
  5. praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym (radca prawny, sędzia)

Wymagane dokumenty:

1.       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

2.       CV

3.       spis publikacji

4.       inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. do 01 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05 lipca 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.