Konkurs na stanowisko profesora nadz. filologii angielskiej WNHIS

Konkurs na stanowisko profesora nadz. filologii angielskiej WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia angielska

SŁOWA KLUCZOWE :językoznawstwo ogólne i porównawcze, gramatyka historyczna, gramatyka kontrastywna, gramatyka opisowa

Warunki konkursu:

  1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
  2. zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
  3. minimum 8-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym
  4. praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym

Wymagane dokumenty:

1.       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

2.       CV

3.       spis publikacji z ostatnich 5. lat

4.       świadectwa pracy dokumentujące pracę zawodową poza szkolnictwem wyższym

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r. do 04 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05 lipca 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.